Ali Zakon o poslovni skrivnosti opredeljuje NDA pogodbo?

Odvetniki za gospodarsko pravo se ukvarjajo s precej širokim pravnim področjem. Gospodarsko pravo namreč zajema zelo veliko – vse od procesnih pravnih določb, pa do natančnega poznavanja materialnih pravnih institutov gospodarskega prava, gospodarskih pogodb, avtorskih pravic oz. prava industrijske lastnine, pa tudi statusno preoblikovanje ali celo stečaje. Nenazadnje pa odvetnike za gospodarsko pravo pot velikokrat pripelje tudi do Zakona o poslovni skrivnosti in NDA pogodbe.

Odvetnik za gospodarsko pravo

Za razumevanje obojega je najprej potrebno opredeliti, kaj je poslovna skrivnost. Na kratko bi lahko rekli, da je poslovna skrivnost vsak podatek, ki je rezultat dejavnosti podjetja in njegovih zaposlenih. Pri poslovni skrivnosti, kot jo razume Zakon o poslovni skrivnosti gre za podatke, za katere ne želimo, da so razkriti konkurenčnim podjetjem. Poslovna skrivnost je torej tisti podatek, pri katerem so vse tri zahteve:
– da je skrivnost: v smislu, da kot celota ali v natančni konfiguraciji in sestavi njenih komponent
– ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij,
– da ima tržno vrednost in da je v danih okoliščinah oseba, ki ima zakoniti nadzor nad to informacijo, razumno ukrepala z namenom da jo ohrani kot skrivnost,
kumulativno izpolnjene.

Zakon o poslovni skrivnosti govori o podatku kot generičnem pojmu za vsebino, ki je v vednosti in znanju fizične osebe. Zakon o poslovni skrivnosti natančno opredeljuje zakonito in protipravno pridobitev ter uporabo in razkritje poslovne skrivnosti. Opredeljuje tudi tožbo in povrnitev škode ter civilno kazen.

Odvetniška pisarna

Kaj so pogodbe o varovanju poslovne skrivnosti oz NDA pogodbe?

Odvetniki pa se z namenom varovanja različnih poslovnih skrivnosti pri svojem delu velikokrat srečajo tudi z NDA pogodbami. Gre v bistvu za pogodbo o nerazkritju informacij oz. kot jo pogosto imenujemo – pogodbo o varovanju poslovne skrivnosti. Kratica NDA je angleška in pomeni Non-disclosure agreement. Pogodba o nerazkritju informacij obravnava informacije zaupne narave, ki jih stranki delita zaradi različnih vzrokov in niso namenjene tretjim osebam. Z NDA pogodbo se stranki torej sporazumeta, da ena o drugi ne bo tretji osebi razkrivala podatkov, ki jih je od nje dobila. Navadno se s pogodbo NDA srečujemo v primerih poslovnega sodelovanja, ko ima ena stranka določene informacije, znanja, veščine ali celo poslovne ideje, ki jih želi spraviti na neki trg in za to potrebuje poslovne partnerje.