Kaj so javna naročila in kdo je v RS k njim zavezan?

Javna naročila so v Republiki Sloveniji zelo pogosta in predstavljajo velik del državnega bruto produkta. Nič drugače pa ni niti drugod po Evropski uniji. Ocenjuje se, da se po postopkih javnih naročil v državah Evropske unije porabi okrog 12 odstotkov bruto družbenega produkta. Vendar, kaj javna naročila pravzaprav so in kdo je k njim zavezan?

Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi

Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Sem lahko štejemo na primer vlado, tožilstva, pa tudi zdravstvene domove in nenazadnje tudi šole.

Temeljni pravni akt, ki v Republiki Sloveniji javno naročanje ureja, je Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Vendar je na tem področju potrebno upoštevati tudi druge predpise. Zato mora posameznik, ki se s tem področjem ukvarja, vse do potankosti poznati in jih tudi razumeti.

Kako je urejeno pravno varstvo v postopkih javnega naročanja?

Seveda pa lahko – tako kot drugod – tudi v postopkih javnega naročanja prihaja do nepravilnosti, zato je nujno zagotoviti pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. V primeru, ko gospodarski subjekt presodi, da je naročnik kršil predpise, ki bistveno vplivajo oziroma bi lahko vplivali na oddajo javnega naročila, lahko v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika vloži zahtevo za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.

Pravno varstvo poteka v treh različnih postopkih:

  • predrevizijskem postopku pred naročnikom in
  • revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo ter
  • sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem.

Gospodarski subjekt pravno varstvo tako v revizijskem kot tudi v predrevizijskem postopku uveljavlja tako, da vloži zahtevek za revizijo pri naročniku, če gre za sodni postopek pa tako, da vloži tožbo pri pristojnem sodišču. Sodno pravno varstvo v postopkih javnega naročanja je zagotovljeno v primeru najhujših možnih kršitev. V skladu z Obligacijskim zakonikom in Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) lahko ponudniki, ki so bili v postopku javnega naročanja oškodovani zaradi nezakonitega ravnanja naročnika, v sodnem postopku uveljavljajo tudi povračilo škode.

S 1.1.2021 pa na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja prihaja do nekaterih sprememb. Tako bo po novem zoper odločitev Državne revizijske komisije mogoče vložiti ugotovitveno tožbo pred Upravnim sodiščem v Ljubljani. Rok za vložitev tožbe bo znašal 30 dni od trenutka, ko je bila odločitev Državne revizijske komisije vročena. S tožbo bo lahko gospodarski subjekt zahteval ugotovitev nezakonitosti odločitve. Začasno zadržanje in začasna ureditev stanja v novi zakonodaji nista dovoljena. Prav tako zoper sodbo Upravnega sodišča ne bo dovoljena pritožba.

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnih naročil

Zakon o javnem naročanjuV podjetju Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo velikega pomena, ki ga ima pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. Zavedamo se tudi, da so postopki javnega naročanja relativno zapleteni in prepleteni z različnimi zakoni in podzakonskimi akti, ki jih je potrebno upoštevati v procesu javnih naročil. Zato smo se odločili ponuditi možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije, ki bo kandidatom ponujala tudi možnost poklicne prekvalifikacije. Vsi se zavedamo, da je prekvalifikacijo z enega v drugi poklic težko opraviti. Še posebej težko pa je, če nam primanjkuje znanja, ki bi ga za opravljanje novega poklica potrebovali. S pridobitvijo znanj, ki jih ponujamo v okviru izobraževanja, ki bo izvedeno v obliki webinarjev, bo prekvalifikacija enostavnejša in tudi uspešnejša.

V sklopu pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije bomo izvedli predavanja in vaje, ki se jih bo posameznik moral udeležiti. Na predavanjih in vajah se bomo poglobili v številne dileme in vprašanja, ki se na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja pojavljajo. Seveda bomo podrobno opisali tudi spremembe, ki se z novim letom obetajo v zakonodaji.

Na strokovnem usposabljanju v obliki webinarjev boste podrobno spoznali:

  • celotno delovanje javnih naročil od uvoda do predpriprave in projektnega vodenja,
  • uporabo informacijskega portala za oddajo javnih naročil,
  • obvezno dokumentacijo v postopkih javnih naročil,
  • dopustno dopolnjevanje ponudb,
  • celoten sistem pravnega varstva in spremembe v pogodbah.

Naučili se boste tudi, kako pravilno izpeljati celoten proces javnega naročanja, kako ga optimizirati ter kako odpravljati najpogostejše napake.

Predavanja na webinarjih izvajajo strokovnjaki z omenjenih področji, ki bodo znanje predali razumljivo in kandidatom prijazno. Program za prekvalifikacijo traja 35 ur, po njegovem zaključku pa lahko kandidati pristopite k izpitu, če ste izpolnili pogoj, to je 75-odstotno udeležbo na predavanjih. Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Glede na situacijo, v katero nas je pahnila epidemija koronavirusne bolezni, bomo prvi (pisni) del izpita izvedli v elektronski obliki. Drugi del izpita pa bo potekal v živo pred tričlansko komisijo.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16). Za vse imetnike potrdila bomo pripravili tudi podpisno značko, ki jo bodo lahko uporabljali v podpisih, CV-ju in drugih osebnih predstavitvah kot izkazovanje usposobljenosti.