Kako pomembno je področje javnega naročanja v EU in RS?

Javna naročila predstavljajo skupke dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. Postopki javnega naročanja predstavljajo velik del tako domačega kot tudi evropskega bruto družbenega produkta in so s tem zelo pomembna. Ocenjeno je celo, da se v državah Evropske unije v sklopu javnega naročanja porabi okrog 12 odstotkov bruto družbenega produkta v Evropski uniji. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ni izjema, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo in njegov razvoj.

Javno naročanje je relativno široko področje, ki ga ureja pestra zakonodaja. Eden izmed najpomembnejših pravnih aktov je Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), dopolnjujejo pa ga tudi drugi zakonski in podzakonski akti. Javna naročila se morajo objaviti na Portalu javnih naročil, kjer so razdeljena v kategorije – odvisno od predmeta naročila.

Portal javnih naročil upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o..

Kdo so zavezanci za javna naročila v Republiki Sloveniji?

V skladu z zakonom so k javnim naročilom zavezani vsi porabniki državnega ali lokalnih proračunov. Sem štejemo šole, zdravstvene domove, bolnice, državno zbor, javno tožilstvo in druge subjekte, ki svojo dejavnost financirajo iz državnega proračuna ali proračuna lokalne samouprave. Na drugi strani pa so lahko ponudniki tako pravne kot tudi fizične osebe, ki se ukvarjajo z določeno storitvijo, ponujajo določen produkt ali gradnjo. Pri tem naj omenimo še, da dan danes zaradi načela prostega pretoka kapitala, blaga, ljudi in storitev v EU ni mogoče razlikovati med domačimi ponudniki in ponudniki, ki prihajajo iz EU, saj bi to pomenilo kršitev enega izmed temeljnih načel prava Evropske Unije.

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja

V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo pomena, ki ga imajo javna naročila na naše in na evropsko gospodarstvo, zavedamo pa se tudi, da so določbe na področju zakonodaje javnega naročanja velikokrat nejasne, predvsem pa je le-teh veliko. Zato smo se v našem podjetju kot prvi izvajalec poklicnih kvalifikacij odločili, da za zainteresirane pripravimo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja. S pridobljeno kvalifikacijo bo posameznik dopolnil usposobljenost na tem strokovnem področju, poglobil in razširil znanje, kar mu bo zelo pomagalo pri hitrejšem in učinkovitejšem razvoju kariere. Dodatna poklicna kvalifikacija poteka po javno veljavnih formalnih izobraževalnih/študijskih programih. Vključuje premišljeno izbrane tematike in sodobne tehnološke pristope, ki sledijo trendom in zahtevam trga na področju javnih naročil v Sloveniji. Posameznik se bo moral v sklopu izobraževanja o javnih naročilih udeležiti predavanj in vaj, na katerih bomo obdelali področje javnega naročanja in se posvetili tudi praktičnim vprašanjem, ki se na tem področju velikokrat pojavljajo. Po končanih predavanjih in vajah, ki jih mora posameznik opraviti, bo posameznik pristopil k izpitu. Izpit je sestavljen najprej iz pisnega ter nato še iz ustnega dela. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmete potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije in naziv »strokovnjak za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

9. Veliki kongres javnega naročanja v Portorožu

javno naročanjePoleg možnosti pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije pa v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. posameznikom omogočamo tudi udeležbo na kongresu javnega naročanja, ki ga letos organiziramo že devetič. Na kongresu javnega naročanja se bomo posvetili aktualnim vprašanjem, ki se na področju javnih naročil pojavljajo. Tako se želimo izogniti brezplodnim in velikokrat tudi dolgočasnim debatam, ki se na takšnih kongresih lahko razvijejo, posameznikom namreč želimo ponuditi aktualne in praktične informacije, ki jih bodo lahko v postopku javnega naročanja ves čas uporabljali. V sklopu kongresa bomo med drugim naročnike in ponudnike seznanili z upravnim sporom, ki s 1. 1. 2021 prihaja v uporabo v postopkih pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Analizirali bomo najpogostejše napake v ponudbenih predračunih, podali konkretne nasvete naročnikom glede pregledovanja ponudb, zlasti kadar ponudniki nastopajo s podizvajalci. Poleg tega pa se zavedamo tudi, da so na področju javnih naročil vse pogostejši tudi prekrški, zato bomo pogledali, za katere kršitve je Državna revizijska komisija v zadnjem letu podala največ obdolžilnih predlogov.

Veliki kongres javnega naročanja je namenjen tako naročnikom kot tudi ponudnikom, ki prihajajo v stik z javnimi naročili bodisi pri pripravi tehničnega ali pravnega dela dokumentacije, pri pripravi ponudb ali koordinaciji izvedbenega dela javnih naročil, kot tudi pravnim svetovalcem, odvetnikom in sodnikom, ki se pri svojem pravnem delu ukvarjajo z javnimi naročili.

V sklopu kongresa omogočamo tudi spletno izobraževanje  preko ZOOM-a

Ker nas je epidemija novega korona virusa naučila, da je potrebno številne stvari digitalizirati, smo se odločili, da bomo letošnji kongres v celoti prenašali tudi preko platforme ZOOM. Ker bi radi, da imajo vsi udeleženci kongresa popolnoma enake možnosti, bomo omogočili tudi glasovno zastavljanje vprašanj preko ZOOM-a, tako da jih bodo slišali tudi udeleženci, ki se bodo kongresa fizično udeležili.