Pestra ponudba pravnih knjig v spletni knjigarni Uradnega lista

Uradni list Republike Slovenije d.o.o. je najstarejša pravna založba v Sloveniji, kjer vam bo literatura, ki jo pri svojem delu potrebujete, vedno na dosegu roke. Poskrbeli smo namreč za spletno knjigarno, s pomočjo katere lahko sedaj knjige naročite le z nekaj kliki, mi pa vam jih skrbno pripravimo in dostavimo na želen naslov. Na naših spletnih policah lahko najdete izjemno pester nabor zakonov, pravnih priročnikov in drugih pravnih knjig, ki bodo pomagale najti odgovore na vprašanja, ki jih iščete.

Komentar KZ-1 je trenutno ena izmed najbolj iskanih pravnih knjig

Med trenutno najbolj iskanimi pravnimi knjigami je vsekakor potrebno omeniti Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Kazenskopravna stroka je že nekaj časa izpostavljala potrebo po komentarju KZ-1, saj so nekatere določbe kazenskega zakonika izjemno široke in tako velikokrat nekoliko težje za interpretacijo, seveda pa zaradi širine določb prihaja tudi do različnih razlaganj posamezne pravne norme, kar lahko pripelje do težav v samem postopku.

Kazenski zakonik je eden izmed dveh zakonov, ki ureja kazensko pravo v Republiki Sloveniji. Medtem ko KZ-1 ureja materialni del kazenskega prava, Zakon o kazenskem postopku ureja procesni del kazenskega prava. Norme obeh zakonov morajo biti jasno določene in razumljive, saj lahko samo tako zagotovimo pravičen kazenski postopek, ki lahko v nekaterih ozirih globoko poseže v osebno sfero in pravice vsakega posameznika.

Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1) so uredili dr. Katja Filipčič, dr. Damjana Korošec in Stojan Zdolšek s skupaj 47 avtorji. Komentar smo v založbi Uradnega lista izdali skupaj s pravno fakulteto univerze v Ljubljani. Komentar obsega komplet treh knjig, vključuje pa 291 členov na skupaj več kot 3000 straneh. Komentar Kazenskega zakonika predstavlja poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij. Gre za obsežno, poglobljeno in aktualno delo, ki je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom – odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem, različnim inšpektorjem, študentom in drugim strokovnjakom.

Leta 2019 je Slovenija sprejela nov Družinski zakonik, ki prinaša številne novosti

Še ena izmed izjemno iskanih pravnih knjig dandanes je Komentar družinskega zakonika. Slovenija je 15. 4. 2019 sprejela nov Družinski zakonik, ki na področje družinskega prava uvaja številne novosti. Med drugim je zakon skoraj na novo definiral pojem družine, poleg tega pa je Družinski zakonik zelo dobro poskrbel tudi za pravice najranljivejših pripadnikov družbe – otrok. Definicija družine je po novem širša. Družina se sedaj definira kot življenjska skupnost otroka z obema ali z enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka. Poleg tega nov Družinski zakonik opušča pojem roditeljske pravice saj Družinski zakonik ravno zaradi spremenjene definicije družine namesto tega pojma sedaj uvaja pojem starševske skrbi, ki jo lahko v razmerju do otroka izvajajo tudi druge odrasle osebe, ki niso otrokovi roditelji.

Nekaj novosti Družinski zakonik prinaša tudi na področje zakonske zveze. Po novem se bosta lahko zakonca, ki nimata skupnih otrok ali pa so le-ti polnoletni, razvezala sporazumno pred notarjem, postopek pred sodiščem pa tako ne bo več potreben. Posledično bodo postopki krajši in hitrejši, s tem pa se bo nekoliko razbremenilo tudi sodišča.

Stroka je že dolgo izražala potrebo po komentarju Družinskega zakonika

Tudi komentar Družinskega zakonika je bil relativno težko pričakovan, saj se je zakonodaja dodobra spremenila, s tem pa se je ves čas pojavljala potreba po razjasnitvi nekaterih zakonskih določb. Prav zato smo se v založbi Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. odločili, da izdamo Komentar Družinskega zakonika. Tako je redaktorica prof. dr. Barbara Novak po sprejemu Družinskega zakonika oblikovala skupino šestnajstih avtorjev s strokovnimi izkušnjami na najrazličnejših delovnih mestih družinskih pravnikov.

Avtorji komentarja prihajajo iz vrst sodnikov, odvetnikov, notarjev, profesorjev, mediatorjev, pa tudi iz vrst zaposlenih na ministrstvu, pri varuhu človekovih pravic in na socialni inšpekciji. Pri izboru avtorjev v tej široki sestavi je bila v ospredju želja, da bi bile določbe osvetljene z več vidikov in da bi komentar ob začetku uporabe novega Družinskega zakonika olajšal delo čim širšemu krogu družinskih pravnikov. Poseben poudarek komentar namenja premoženjskim razmerjem med zakonci, določanju starševstva, otrokovemu varstvu, vzgoji, preživljanju in stikom, ukrepom za varstvo koristi otroka, posvojitvi, podelitvi starševske skrbi sorodniku, rejništvu in skrbništvu.

Ker je Komentar družinskega zakonika izjemno praktično naravnan, je namenjen predvsem osebam, ki delujejo na področju družinskega prava. Tukaj lahko govorimo tako o sodnikih, kot tudi odvetnikih in tožilcih, ne moremo pa mimo zaposlenih na CSD in drugih oseb, ki bi morale delovati v dobrobit otrok. Seveda pa ne smemo pozabiti na študente, ki se z družinskim pravom srečujejo prvič in jim bo komentar Družinskega zakonika pomagal pri spoznavanju pojmov tega pravnega podorčja.