Šola za sodobno vodenje podjetja in delovnega tima znotraj organizacije

Vodenje podjetja v sodobnem poslovnem okolju združuje skupek različnih funkcij, ki so namenjene povečanju učinkovitosti in doseganju zastavljenih organizacijskih ciljev. Učinkovito vodenje v podjetju pa se kratkoročno in dolgoročno odraža oziroma vpliva tudi na medosebne odnose na delovnem mestu, saj si dober vodja prizadeva k temu, da ustvarja takšno delovno okolje, ki spodbuja poklicno in osebno rast zaposlenih. Vodja je prav tako zadolžen za to, da uspešna komunikacija v podjetju poteka tekoče in da se hkrati vzpostavijo orodja za reševanje konfliktov med zaposlenimi. Pomembno vlogo znotraj posameznih oddelkov pa ima tudi vodenje tima, kjer je potrebno vzpostaviti določena orodja za motiviranje članov ekipe, ustvariti temelje za gradnjo zaupanja in usklajevati delovne naloge in organizacijske cilje z osebnimi interesi članov skupine. Učinkovitega vodenja podjetja se je mogoče priučiti in pridobiti znanja, veščine in vodstvene kompetence. Tako je v OK Consulting, družbi za izobraževanje in transformacijski management, na voljo šola za sodobno vodenje podjetja, ki je namenjena vsem posameznikom, ki bi želeli pridobiti in nadgraditi znanja o komunikacijskih in vodstvenih kompetencah.

Šola za vodenje podjetja – temeljni program

Temeljni program šole za sodobno vodenje v podjetju je sestavljen iz petih različnih modulov. V prvem modulu strokovnjaki iz družbe OK Consulting predstavijo in razložijo veščine, ki so potrebne za dvigovanje avtoritete vodje in načine, kako lahko manager poišče svojo identiteto pri vodenju podjetja. Drugi modul za vodenje tima je namenjen ozaveščanju in prepoznavanju ključnih psiholoških iger v medosebnih odnosih znotraj delovne ekipe. V tretjem delu izobraževanja se udeleženci naučijo, kako na ustrezen način podati in sprejeti povratno informacijo glede opravljenega dela, najsi gre za konstruktivno kritiko ali pohvalo. Za učinkovito vodenje tima in družbe pa je potrebno najti tudi ravnovesje med čustvi in razumom. Tematiki o pomembnosti socialne in čustvene inteligence pri vodenju v podjetju je namenjen celoten četrti del delavnice. Tako se udeleženci seznanijo s petimi osnovnimi področji čustvene inteligentnosti in strategijami za učinkovito upravljanje s čustvi. Peti modul pa je namenjen seznanjanju s strategijami za uspešno reševanje konfliktov med zaposlenimi. Predavatelji predstavijo načine, kako in zakaj lahko vodja specifične situacije za reševanje konfliktov med zaposlenimi uporabi za namene razvoja delovne ekipe ali organizacije.

Strokovna izobraževanja za vodenje v podjetju – nadaljevalni program

Nadaljevalni program šole za sodobno vodenje podjetja obsega pet različnih modulov. V prvem delu delavnice se vodstveni kader seznani z orodji za motiviranje sodelavcev z različnimi psihološkimi pogodbami, ki jih delavci že na začetku sklenejo z organizacijo. Ker je uspešna komunikacija v podjetju ključnega pomena, je v ta namen posvečen celoten drugi del delavnice, ki uči o osnovnih pozicijah pri komuniciranju ter o komunikacijskih veščinah tudi v najbolj zahtevnih situacijah. Za učinkovito vodenje tima je pomembno, da vodja prepozna zahtevne in težavne sogovornike med člani ekipe in pri tem oblikuje strategijo za obvladovanje komunikacijskih nesoglasij. Tretji del nadaljevalnega programa za vodenje v podjetju vključuje prepoznavanje različnih delovnih stilov pri opravljanju nalog in njihov vpliv na upravljanje s časom. Vodje se v četrtem modulu naučijo, na kakšne načine povečati zavzetost zaposlenih in kakšen vpliv ima organizacijska kultura na zavzetost delavcev. Peti modul pa je namenjen usvajanju veščin za učinkovito vodenje tima ter temu, kako dosegati sinergije pri timskem delu.

Delavnice za vodenje podjetja – ekspertni program

Prvi modul šole za vodenje podjetja v ekspertnem programu uči vodje o kompetencah za prihodnost organizacije, ki postaja vedno bolj digitalizirana in potrebuje nove inovacije za obstoj na konkurenčnem trgu. Zato je potrebno, da je vodenje v podjetju usmerjeno v strateško oblikovanje inovativnih delovnih okolij. V drugem delu izobraževanj za vodenje podjetja se udeleženci učijo veščin za uspešna pogajanja. Pri tem se seznanijo s pozicijskimi pogajanji in različnimi pogajalskimi metodami, ki jih kasneje lahko uporabijo pri sodelavcih, poslovnih partnerjih in tudi v zasebnem življenju. OK Consulting šola za vodenje tima in organizacije v tretjem modulu uči, kako biti dober vodja na osnovi poznavanja medgeneracijskih razlik in na kakšen način dosegati sinergije pri medgeneracijskem sodelovanju. V četrtem delu delavnice za vodenje podjetja se udeleženci seznanijo s tehnikami učinkovitega upravljanja in vpeljevanja želenih sprememb v delovno okolje. Peti modul pa je namenjen prepoznavanju kriznih situacij in iskanju ustreznih načinov za komuniciranje v kriznih situacijah, zato da bi se vzpostavila uspešna komunikacija v podjetju.

Dare to Lead – dvodnevna delavnica za pogumno vodenje podjetja

Delavnica Dare to Lead, ki deluje po mednarodnem licenčnem programu, je namenjena vsem, ki bi si želeli stopiti na pot pogumnega in drznega vodenja v podjetju. Prav tako je dvodnevno izobraževanje namenjeno vodjem, ki želijo pridobiti nova znanja in kompetence za učinkovito vodenje tima in manjših delovnih skupin. Strokovnjaki za transformacijski management na delavnici poglobljeno predstavijo štiri stebre drznega vodenja v podjetju. Za uspešno vodenje tima in vodenje podjetja je zatorej pomembno, da se vodja sooči s svojo ranljivostjo, udejanja ključne vrednote in prepričanja, gradi zaupanje in profesionalne odnose ter presega padce, pri čemer se uči iz neuspehov in napak. Dare to Lead izobraževanje za pogumno vodenje podjetja in učinkovito vodenje tima je namenjeno vsem vodjem, ki bi si želeli aktivno uveljaviti svoje ideje, upravljati s svojimi čustvi in jih aktivirati za akcijo, voditi neprijetne in težke pogovore, navdihovati sodelavce za pogumna dejanja ter se učinkovito spoprijemati s težjimi poslovnimi odločitvami.