Timsko delo je ključ do uspeha

Timsko delo je v dandanašnjem času, ko se vsi zavedamo pomembnosti komunikacije, izrednega pomena, le malokdo pa zares ve, kaj pomeni. Učinkovito timsko delo namreč ne pomeni zgolj skupine ljudi, ki se zbere, da bi sodelovala skupaj; ključno vlogo namreč igrajo prav njihove raznolike osebnosti, pogledi in prepričanja, ki v obliki skupinskega dela dobro pridejo do izraza. Vsekakor obstaja možnost, da bo skupina ljudi dobro sodelovala brez kakršnegakoli timskega vodenja, vendar pa je ta zelo majhna. Vsakršno učinkovito timsko delo zato slej ko prej potrebuje uspešno vodenje tima, tj. osebo, ki bo lahko skupino usmerjala na pravo pot, jo vodila k skupnemu cilju oz. iskanju uspešnih rešitev ter dobro razreševala vse možne konflikte, ki lahko nastopijo. Šele na ta način lahko timsko delo postane ključ do napredka tako posameznikov kot tudi celotnega podjetja. Skupinsko delo, kot ena izmed najbolj priljubljenih oblik dela v zadnjih desetletjih, poleg tega ne vodi zgolj k uspehu celotnega podjetja in k novim dosežkom, temveč krepi tudi medsebojne odnose med njegovimi člani.

Učinkovito timsko delo pomeni ustvarjanje sinergij

Uspešno in učinkovito timsko delo med seboj povezuje in združuje posameznike z različnim načinom dela in razmišljanja. Že na podlagi naših različnih navad tako v zasebnem kot tudi poslovnem oz. delovnem okolju je torej jasno, da uspeh skupinskega dela ni samoumeven. Ob timskem delu na določenem projektu znotraj skupine namreč kaj hitro pride do trenj in nasprotij. Ko oblikujemo skupino enkratnih posameznikov je zatorej pomembno, da bodo le-ti zmogli delovati vzajemno oz. sinergično, kajti šele na tej podlagi bodo dosegali tudi dobre rezultate. Pri O. K. Consulting se s to tematiko ukvarjamo že zadnjih dvajset let, svoje strokovno znanje in pridobljena spoznanja pa predajamo naprej v obliki delavnic za učinkovito timsko delo.

Šola vodenja tima

Delavnice za učinkovito vodenje tima

Ob učinkovitem timskem delu je vodja tima vsaj tako dober in uspešen kot domnevno najšibkejši član skupine. Za učinkovito timsko delo in reševanje sporov v timu je zatorej pomembno tudi prepričljivo timsko vodenje. V nasprotju s splošnim prepričanjem pa vodja v tem primeru ne ravna s »trdo roko« in uveljavlja svoje avtoritete ter volje, temveč pomaga ustvarjati boljše vzdušje. Slednje je izrednega pomena pri nadaljnjem delovanju skupine. Pri podjetju O. K. Consulting že vrsto let nudimo najrazličnejše delavnice na temo timskega dela ter vodenja tima. Pri tem vam pomagamo vzpostaviti zaupanje med udeleženci skupine, ozavestiti skupne cilje, poudariti dobre lastnosti vsakega posameznika in le-te uporabiti, uspešno reševati konflikte v timu, prav tako pa sinergično reševati težave. Le na ta način lahko ustvarite okolje, znotraj katerega vsi udeleženci kar najbolje izkoristijo svoj potencial, obenem pa prispevajo k potencialom podjetja.

Uspešno timsko vodenje s pomočjo timskega coachinga

Učinkovitost timskega dela zavisi od mnogih dejavnikov; v prvi vrsti je pomembna dobra izbira udeležencev, ki bo sledila skupnim ciljem in vrednotam, v drugi vrsti pa vodja, ki bo prepoznal prednosti in potenciale vsakega posameznika, hkrati pa dobro reševal konflikte v timu. Še tako dober vodja pa se nikoli ne rodi, temveč naredi, česar pa se zavedamo tudi pri podjetju O. K. Consulting, kjer nudimo celovite rešitve na področju timskega vodenja za potrebe uspešnega in učinkovitega timskega dela. V tem okviru nudimo tudi t. i. delavnice timskega coachinga. Timski coaching označuje interaktivni proces, ki skupino pripelje do želenih rezultatov, obenem pa jih pomaga pri hitrejšem razvoju in pospešuje učenje vseh udeležencev. Na ta način timski coaching spremlja skupino ob njenem raziskovanju, obenem pa daje poudarek učenju posameznikov s pomočjo zastavljanja primernih oz. pravih vprašanj.

Dober vodja preprečuje ter rešuje konflikte v timu

reševanje konfliktov v timu

Osnova vsakršnega učinkovitega timskega dela je vzpostavljanje zaupanja med udeleženci skupine. Čeprav se zdi slednje dejstvo morda samoumevno in precej preprosto, pa v praksi slej ko prej na plano pridejo tudi šibke točke vsakega posameznika. Uspešno timsko vodenje omenjene šibkosti izkoristi ter jih preobrne v prednosti, pri čemer venomer daje povratno informacijo. Osebnostno raznolikim posameznikom na ta način omogoča poglobljeno učenje, strpnost do drugih ter doprinos k zastavljenim ciljem. Vsak dober timski vodja zna uravnavati raznolikost posameznikov do te mere, da ta postane blagodejna ter ozavešča skupne cilje. Učinkovito timsko delo s pomočjo dobrega vodenja tima ustvarja dobro vzdušje in sinergije med posamezniki. Ker pa pogoji niso vedno idealni, mora dober vodja v skupini znati upravljati z morebitnimi konflikti. Učinkovito in mirno reševanje konfliktov v timu tako pomaga ohranjati okolje, v katerem se udeleženci razvijajo in prispevajo kar največ.

Razumevanje in usmerjanje naj bosta vodilo pri vodenju tima

Nihče ni popoln, prav tako tudi nobena skupina. Idealnega timskega dela zatorej ni, obenem pa tudi ne popolnega vodje tima. Ne glede na to, pa se lahko temu zelo približamo, v kolikor izberemo vodjo tima, ki se zaveda svojih pomanjkljivosti in s svojimi izkušnjami pomaga drugim udeležencem znotraj skupine. Tovrsten timski vodja je sposoben razumeti raznolike osebnosti posameznikov, njihove močne in šibke točke, slednje pa spremeniti v nove potenciale. Dober vodja na ta način vodi skupino do končnih rešitev, obenem pa preprečuje in rešuje konflikte v timu ter jih spreobrne v nekaj pozitivnega ter temelj napredka in učenja udeležencev.